Участь студентів у науково-практичних конференціях

 

Під керівництвом викладачів кафедри бухгалтерського обліку та аудиту здобувачі вищої освіти щорічно здійснюють підготовку доповідей та беруть участь в конференціях. Результати своїх досліджень студенти узагальнили у друкованих працях.

   

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі», 19 травня 2023 р.:

 

Курій Наталія Корпоративна соціальна відповідальність як сучасна концепція бізнесу та чинник сталого розвитку

Рапа Наталія Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності

Івасюк Марічка Сутність та основні складові грошових коштів

Атаманчук Катерина Зміст та завдання аналізу виробництва та реалізації продукції

Вербіцька Вікторія Класифікація звітності підприємства

Дручок Тетяна Класифікація резервів в економічному аналізі

Колтуцька Анастасія Капітальні інвестиції: сутність та класифікація

Курій Наталія Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства європейського союзу

Наводич Анна Вплив витрат на діяльність підприємства в контексті сучасних економічних досліджень

Носко Тетяна Аналіз мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні

Пальчак Діана Основи та актуальність професії аналітика

Процько Вікторія Аналіз обсягу виробництва продукції

Рапа Наталія Фінансові інструменти та особливості їх оцінки

Рацька Яна Аналіз прямих та непрямих виробничих витрат

Свистун Віктор Організаційні основи обліку праці персоналу на підприємстві

Трухоновець Богдана Важливі аспекти аналізу продуктивності праці

Яцков Руслан Класифікація резервів за часом використання та способом їх виявлення

Ковальчук Ігор, Співак Сергій Сутність податкового навантаження та його вплив на підприємства малого бізнесу

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі», 15-16 грудня 2022 р.:

 

Болюх Діана Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та сучасні тенденції

Дідик Ірина Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва та їх місце в розвитку національної економіки

Курій Наталія Роль соціальної відповідальності в розвитку вітчизняних бізнес процесів

Мигалик Ігор Корпоративна соціальна відповідальність: сучасний стан та перспективи розвитку

Мудра Соломія Підтримка бізнесу у період війни

Чип Олександр Проблеми розвитку соціально-економічної системи в україні та роль держави в бізнесі

Семчишин Наталія Структурні трансформації системи менеджменту: вітчизняна практика та міжнародний досвід

Стефанів Уляна Роль фінансових результатів у системі менеджменту підприємства

Баяк Володимир Особливості будівельного виробництва та їх вплив на побудову обліку та аудиту

Бойко Тетяна Проблемні аспекти розвитку аудиту в Україні

Вербіцька Вікторія Оцінка ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємств

Гогусь Соломія Сутність, компоненти та принципи формування фінансової звітності підприємства

Гундерук Тетяна Роль обліку та управління необоротними активами у діяльності підприємства

Заяць Марія Сутність, історичні основи та особливості складання балансу бюджетних установ

Зволинська Вікторія Організація обліку та звітності в роздрібній торгівлі

Івасюк Марічка Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні

Клюйко Тетяна Фінансовий аналіз у системі аналітичних досліджень підприємств

Колтуцька Анастасія Методи фінансового аналізу діяльності підприємств у системі антикризового управління

Мидло Богдан Оподаткування прибутку підприємства: обліковий аспект

Наводич Анна Вплив витрат на діяльність підприємства в контексті сучасних економічних досліджень

Носко Тетяна аналіз структури активів підприємств України

Пащин Вікторія Фактори впливу на якість аудиторських послуг і проблеми підвищення їх якості

Поліщук Єлизавета Законодавчі зміни в аудиторській діяльності в Україні

Рапа Наталія Діджиталізація документообігу: інтеграція сервісів

Римлянська Вікторія Сутність та формування фінансових результатів

Срога Алла Особливості застосування аудиторських процедур щодо орендних операцій

Філюк Юлія Організації первинного бухгалтерського обліку та шляхи його вдосконалення

Хвостівська Наталія Модель прогнозування прибутковості підприємства

Чичун Софія Аудит фінансово-господарської діяльності аграрних підприємств та його особливості

Шовдра Інна Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Богів Ольга Особливості оподаткування малого та середнього бізнесу у воєнний час

Дручок Тетяна Переваги та недоліки подання електронної форми звітності

Процько Вікторія Характеристика податків України та країн світу

Свистун Віктор Відповідальність за неподання фінансової звітності підприємств

Слотюк Артем Організація побудови та оприлюднення звітності

Федчишин Вікторія Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки

Казмірчук Олександр Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів закладів вищої освіти в період війни

 

І Регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Концептуальні засади організації та методики обліку, аналізу, оподаткування та аудиту суб’єктів ринку в умовах новітніх інформаційних технологій та розвитку консалтингу», 27-28 жовтня 2020 р.: 

Балук Т.А. Роль облікової інформації в управлінні підприємством

Бобик В.О. Електронні гроші як засіб платежу: проблеми відображення в обліку і звітності

Бойко Т.А. Роль оцінки в бухгалтерському обліку

Була О.П., Мудра М.В., Срога А.С. Об’єкти та елементи облікової політики підприємства

Габура З.В. Дослідження системи обліку, звітності та оподаткування в ОСББ

Герасим І.П. Економічна природа прибутку і його роль в умовах ринкової економіки

Глух А., Герцунь В. Методи оцінки дебіторської заборгованості організації яка перебуває в стадії банкрутства

Голуб А.В. Облік доходів загального фонду бюджетної установи

Дідик І.В. Поняття та принципи побудови звітності

Дмитрів У.І. Методи калькулювання собівартості продукції

Драп’ята В. М. Аналіз методів калькулювання та їх використання в різних галузях промисловості

Казмірчук О.І., Барзул Т.І., Зволинська В.С. Роль бухгалтерської інформації в управлінні організацією

Кравець Р.Р. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень

Кушнір А.М. Облік біологічних активів сільськогосподарських підприємств

Мазуренок О.Р., Борніцький Т.В. Ведення обліку в умовах новітніх інформаційних технологій

Мазуренок О.Р., Пащин В.Є. Переваги та недоліки інформаційних систем обліку

Мазуренок О. Р., Рапа Н. В. Автоматизовані інформаційні технології для ведення обліку

Марцішко С. Принципи формування та завдання облікової політики підприємства

Мишограй Р. Фундаментальні основи економічної та облікової теорії у визначенні сутності майнового та фінансового стану в системі управління підприємством

Моряк Т.В. Особливості формування фінансових результатів кредитних спілок

Мудра С.Б. Сутність та принципи бухгалтерського обліку

Панчишин Д.В. Легалізація тіньової заробітної плати найманих працівників: організаційно-методичні аспекти обліку та оподаткування

Рапа Н. В. Облікова політика: формуємо та виправляємо помилки

Рогожинська О.Ю. Формування системи управлінського обліку для забезпечення розвитку підприємства

Романишин Р.В. Можливості вибору форми обліку на підприємствах малого бізнесу

Савіцький Р.М. Розвиток системи інформаційного забезпечення управління підприємством

Свідинський О.Р. Місце облікової політики в організації облікового процесу

Скакун Ю., Клапущак Х. Стратегія амортизації та її обліково-аналітичне відображення

Скочиляс М.В. Застосування принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності на практиці

Скурський Т.А., Сивик Л.І., Свіжинська Д.М. Гармонізація бухгалтерського і податкового обліку в сучасних умовах

Слотюк А.М., Римлянська В.І. Нормативно-правове забезпечення визнання та обліку нематеріальних активів

Чабан Н.А. Вплив інформаційних технологій на бухгалтерський облік

Яремчук К.Г. Проблеми та перспективи розвитку обліку з використанням автоматизованих бухгалтерських систем

Данилишин Г.Т. Порівняльна характеристика загальної та спрощеної системи оподаткування

Мидло Б.М. Проблеми земельного оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення

Білінська Т.М., Дулачик О.І. Організація торгівлі через інтернет-магазин

Мазуренок О. Р., Шкільник І. Ю. Роль консалтингу у вирішенні проблем з автоматизації обліку

Семенюк О. Консалтинг як форма бізнесу. Його види

Гірник О. В. Аналіз впливу пандемії COVID-19 на ринок праці в Україні

Гогусь С.П. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств на сучасному етапі

Гундерук Т. В. Важливість фінансового аналізу в прийнятті управлінських рішень

Михно Н. М. Важливість фінансового аналізу у малому бізнесі

Чичун С. С. Аналіз фінансового стану підприємств

Дроздовська Н.М., Скальський Н.І., Демчук О.М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в ринкових умовах

Наконечна Х.І. Організація контролю грошових коштів

Плига У.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні

Романів А.М. Необхідність удосконалення організації аудиту в Україні

Юстин В. Аудит фінансової звітності підприємства

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства». Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, 31 жовтня 2019 р.:

Лотоцька І.П. Обліково-економічна сутність грошових коштів.

Рибак Х.В. Обліково-економічна сутність поняття «дохід».

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція пам’яті професора М.Г. Михайлова «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації», CНАУ, м. Суми, 22 листопада 2018 р.:

Бур’янова Ю.О. Сутність фінансової звітності підприємства.

Адамішин М.В. Облікова сутність прибутку підприємства.

Голуб А.В. Класифікація дебіторської заборгованості.

 

Круглий стіл «Облік, аудит та оподаткування в умовах євроінтеграції».  Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 21 червня 2018 р.:

Осадчук М.А. Економічна сутність необоротних активів.

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку». ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський, 8 грудня 2017 р.:

Мартинчук Д. Сутність грошових коштів.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування». ТНТУ ім. І. Пулюя, 11-12 травня 2017 р.:

Адамішин М.В. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості

Банадига І., Юрканич Ю. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку

Бандура В., Кузів Д., Мелех В. Проблеми  та  перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні

Барановська В.І., Щербик О.В., Болібрух К.В. Сутність та призначення облікової політики

Галас В. Р. Сутність основних засобів

Гбур Х., Греля О. Світові бухгалтерські школи

Гуль Н.С. Особливості побудови системи бухгалтерського обліку в органах держказначейства

Горманська  В. Проблеми та недоліки обліку електронних грошей в Україні

Гураль У., Дмітрієва І. Бухгалтерський облік як інформаційна система підприємства

Дідик Д. Д. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Дулачик О. І. , Кушнір А. М., Мариняк О.О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні

Дзьордзь Т. І., Брикайло А.І. Облікова політика підприємства

Кіндрат І., Клімик В., Луців Н. Класифікація дебіторської заборгованості

Ковалик  Г.В., Іванишин С.І., Пельц О.В. Документування – елемент методу бухгалтерського обліку

Кравець І.П., Миколаус Д.П., Квасніцька В.П. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської  заборгованості

Кусторовська О.О., Юрків О.В., Яськевич Н.В. Роль облікової інформації в управлнні підприємством

Моряк Т.В., Білінська Т.М, Мищишин І.І. Документування облікової інформації

Пальцан В.М. Теоретичні дослідження поняття фінансові результати діяльності підприємства

Пилипів Х.Б., Юрчак Н.В., Ковбасюк Л.С. Сутність та класифікація  доходів діяльності

Поліщук В., Зінкевич М. Метод бухгалтерського обліку: поняття, сутність, елементи

Приймак А., Семчук О. Удосконалення обліку дебіторської заборгованості  підприємства

Река З. В. Становлення та розвиток аудиту в Україні

Романюк О.В. Етапи проведення аудиту необоротних активів

Романюк М. О., Купчак Н. Б., Вовк Т. О. Основні проблеми обліку основних засобів

Скочиляс М. В., Подоляк І. І. Сутність та значення бухгалтерського обліку

Флисак Л. В., Галак Н. А., Гевчук А. П. Користувачі облікової інформації

Харчук І. Сутність заробітної плати як економічної категорії, та напрями її оптимізації в сучасних умовах господарювання в Україні

Чабан Н. А.,  Смульська Г. М., Бих О.О. Історичні аспекти становлення бухгалтерського обліку

Шумська К., Ракуш Л. Особливості бухгалтерського обліку основних засобів в Україні

Штокало Л.І., Миколишин С.Я., Михайлюк В.М. Облік, аналіз та аудит оплати праці в бюджетній установі

Юрчук М. Критична оцінка сутності фінансової діяльності та фінансових результатів підприємства в системі бухгалтерського обліку

 

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 17–18 листопада, 2016 р.:

Врублевська О.Б. Дослідження сутності фінансових результатів.

Пашко І.І. Автоматизація обліку основних засобів.

 

ІХ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція. Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, 20-21 квітня 2016 р.:

Котовський В. Економічний та обліковий зміст основних засобів.

Сагайдак Т. Бухгалтерський баланс та його роль в управлінні підприємством.

 

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція. Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, 23-24 квітня 2015 р.:

Олійник Л. Нормативно-правове забезпечення обліку доходів і витрат. Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції.

Пашко І. Врaхувaння фрaктaлів простору та чaсу при склaдaнні похідного бaлaнсового звіту.