Студентський науковий гурток
«Сучасні інформаційні технології в організації обліку, аудиту та оподаткування»

 

Вхід на курс в системі електронного навчання

 

Метою діяльності студентського наукового гуртка є:

 – підвищення якості підготовки здобувачів освіти як професіоналів в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах;

– розкриття здібностей і можливостей здобувачів у науково-дослідній роботі, тобто ознайомлення з методикою наукового дослідження, ведення експерименту, обробки та оформлення матеріалів;

– залучення здобувачів до участі у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах і конкурсах;

– поглиблення знань в напрямку організації обліку і оподаткування.

– створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Основні завдання функціонування студентського наукового гуртка:

– Обговорення актуальних питань, пов’язаних з майбутньою професією здобувачів (стан напрями вдосконалення обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування на підприємствах усіх форм власності);

–   створення умов для розвитку наукової творчості здобувачів;

–   заохочення здобувачів до участі у наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу;

–   ознайомлення з вимогами роботодавців та потребами ринку праці регіону;

–   формування навичок міжособистісної взаємодії;

–   формування навичок презентувати власні дослідження і відстоювати власну думку;

–   формування навичок працювати як індивідуально, так і в команді;

–   Формування здатності належно сприймати обґрунтовану критику;

–   формування здатності коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування та практики їх застосування;

– залучення обдарованих здобувачів до науково-дослідної діяльності кафедри.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в проведенні столів, наукових дебатів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань або проблемних аспектів обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування; участі у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій.

Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється відповідно до семестрового плану роботи, а засідання проводяться не рідше двох раз на семестр.

ГРАФІК

засідань студентського наукового гуртка

«Сучасні інформаційні технології в організації обліку, аудиту та оподаткування»

№ з/п

тема засідання

дата

2022 р.

1 Урочисте представлення гуртка студентській спільноті. Представлення керівника студентського наукового гуртка. Ознайомлення з напрямками діяльності гуртка.

29.11.2022 р.

2 Наукове керівництво підготовкою тем доповідей студентів до ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі»

01.12.2022 р.

2023 р.

весняний семестр

3 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на весняний семестр 2022-2023 н.р.

20.01.2023 р.

4 Обговорення підготовки до написання тез доповідей до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі»

17.03.2023 р.

5 Розроблення концепції відеоматеріалу презентації ОП «Діджитал облік і консалтинг» (генерація ідей)

21.04.2023 р.

6 Презентація здобувачами відеоролику з популяризації ОП «Діджитал облік і консалтинг»

22.05.2023 р.

осінній семестр

7 Формування плану засідань наукового студентського гуртка на осінній семестр 2023-2024 н.р.

15.09.2023 р.

8 Представлення здобувачами вищої освіти презентацій та обговорення за темою «Історії започаткування і розвитку брендів»

20.10.2023

9 Перегляд кінострічки «МЗГАН», обговорення переваг та загроз розвитку штучного інтелекту

17.11.2023 р.