КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”


Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерсткого) рівня освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”

 

Наказ № 4/7-472 від 27.06.2023 р. “Про перевірку кваліфікаційних (кваліфікаційних наукових) робіт”

 


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2020 р.


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2021 р.


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2022 р.


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2023 р.


Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Розглянуто на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 9 від 07.03.2024 року

 

 1. Система бухгалтерського обліку в Україні та прогнозування тенденцій її розвитку (на прикладі…).
 2. Бухгалтерський облік і звітність в системі управління підприємством (на прикладі…).
 3. Організація бухгалтерського обліку підприємства в умовах аутсорсингу (на прикладі…).
 4. Організація бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу при різних системах оподаткування підприємств (на прикладі…).
 5. Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку і системи національних рахунків (на прикладі…).
 6. Організація та методика бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику (на прикладі…).
 7. Форми і системи бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінської інформації (на прикладі…).
 8. Проблеми формування облікової політики підприємства та шляхи вдосконалення (на прикладі…).
 9. Методичні підходи до формування підсистем обліку для підвищення ефективності управління підприємством (на прикладі…).
 10. Оцінка активів та зобов’язань підприємства у системі бухгалтерському обліку (на прикладі…).
 11. Організація та методика обліку і внутрішнього контролю на підприємстві в умовах застосування електронного документообігу (на прикладі…).
 12. Управлінський облік на підприємстві та шляхи його вдосконалення (на прикладі…).
 13. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління необоротними активами підприємства (на прикладі…).
 14. Формування системи обліку, аналізу та аудиту основних засобів (на прикладі…).
 15. Обліково-аналітичне забезпечення ефективності управління основними засобами (на прикладі…).
 16. Бухгалтерський облік та контроль нематеріальних активів (на прикладі…).
 17. Обліково-контрольна інформація про стан та використання оборотних матеріальних ресурсів і відображення її в системі звітності (на прикладі…).
 18. Моделі обліку запасів підприємства та їх аудит (на прикладі…).
 19. Організація та методика обліку і аудиту запасів в інформаційному середовищі (на прикладі…).
 20. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами та аналіз ефективності їх використання (на прикладі…).
 21. Облік і аналіз грошових коштів з метою оптимізації грошових потоків підприємства (на прикладі…).
 22. Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємства (на прикладі…).
 23. Облік та внутрішній контроль безготівкових розрахунків в умовах застосування комп’ютерних технологій (на прикладі…).
 24. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості та аналіз її впливу на фінансовий стан підприємства (на прикладі…).
 25. Дебіторська заборгованість в інформаційній системі підприємства: інтерпретація, відображення та перспективи розвитку (на прикладі…).
 26. Облік, аналіз та контроль розрахунків з покупцями та замовниками (на прикладі…).
 27. Теоретичні, методичні та організаційні положення обліку, аналізу та аудиту готової продукції підприємства (на прикладі…).
 28. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз розрахунків з різними кредиторами (на прикладі…).
 29. Формування в системі управління діяльністю підприємства обліку, контролю та аналізу кредиторської заборгованості (на прикладі…).
 30. Облік, аудит та аналіз кредитних зобов’язань підприємства (на прикладі…).
 31. Формування облікової інформації про податкові розрахунки підприємств, їх аналіз і контроль (на прикладі…).
 32. Формування облікової інформації про податкові зобов’язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей (на прикладі…).
 33. Обліково-контрольне забезпечення розрахунків з бюджетом за прямими податками (або за непрямими податками) (на прикладі…).
 34. Оподаткування доходів фізичних осіб, їх облік та внутрішній контроль в умовах розвитку інформаційних технологій (на прикладі…).
 35. Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з постачальниками та підрядниками (на прикладі…).
 36. Організація і методика обліку та оподаткування оплати праці в умовах електронної обробки економічної інформації (на прикладі…).
 37. Облік і аналіз нарахування заробітної плати за її видами (на прикладі…).
 38. Облік, аналіз та контроль розрахунків за виплатами працівникам (на прикладі…).
 39. Облік, аналіз та внутрішній контроль розрахунків за єдиним соціальним внеском (на прикладі…).
 40. Організація і методика обліку власного капіталу та аналіз змін його структури (на прикладі…).
 41. Облік, контроль і аналіз складових власного капіталу (на прикладі…).
 42. Обліково-аналітичні аспекти господарських процесів на підприємстві (на прикладі…).
 43. Бухгалтерський облік і аналіз витрат операційної діяльності підприємства (на прикладі…).
 44. Організація обліку і аналізу виробничих витрат в умовах стратегічного управління (на прикладі…).
 45. Облік, контроль і аналіз процесу виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) (на прикладі…).
 46. Методика обліку, аналізу та контролю витрат на виробництво і формування собівартості продукції (на прикладі…).
 47. Облік і контроль формування доходів операційної діяльності в системі управління підприємством (на прикладі…).
 48. Облік фінансових результатів підприємства та аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності (на прикладі…).
 49. Бухгалтерський облік та оподаткування доходів підприємства (на прикладі…).
 50. Технологія обліку, аналізу та контролю доходів підприємства (на прикладі…).
 51. Облік, контроль і аналіз процесу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (на прикладі…).
 52. Звітність підприємства: методи формування даних, обробка та оприлюднення (на прикладі…).
 53. Організація і шляхи вдосконалення обліку, аудиту і аналізу показників фінансової звітності підприємства (на прикладі…).
 54. Організація та методика формування податкової звітності підприємства за прямими і непрямими податками, аудит її показників (на прикладі…).
 55. Методика складання бухгалтерського балансу та аналіз його показників (на прикладі…).
 56. Порядок формування, аналіз та аудит звіту про фінансові результати підприємства (на прикладі…).
 57. Формування обліково-аналітичного забезпечення складання консолідованої фінансової звітності (на прикладі…).
 58. Формування інформаційної бази для аналізу та контролю фінансового стану підприємства (на прикладі…).
 59. Основи складання фінансової звітності підприємства та оцінка його фінансового стану (на прикладі…).
 60. Облік, аналіз та контроль доходів і видатків бюджетної установи (на прикладі…).
 61. Система обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств державного сектору економіки (на прикладі).
 62. Особливості обліку, звітності та оподаткування суб’єктів малого підприємництва (на прикладі…)..
 63. Проблеми організації та напрямки вдосконалення облікової політики та системи аналізу і контролю діяльності малого підприємства (на прикладі…).
 64. Облік і контроль будівельно-монтажних робіт (на прикладі…).
 65. Облік та оподаткування діяльності фермерських господарств (на прикладі…).
 66. Облік, контроль і аналіз послуг підприємств ресторанного господарства (на прикладі…).
 67. Бухгалтерський облік і аналіз послуг автотранспортних підприємств (на прикладі…).
 68. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз продукції сільськогосподарського виробництва (на прикладі…).
 69. Облік, контроль та аналіз витрат і доходів в торгівлі (на прикладі…).

Графік та розклад роботи ЕК