Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892)

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 

Засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням. 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 науковому фаховому журналу «Галицький економічний вісник» присвоєна категорія «Б».

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Приймаються до друку наукові праці за галуззю науки – економіка, за наступними науковими спеціальностями:

051 – Економіка
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 – Публічне управління та адміністрування
292 – Міжнародні економічні відносини

Статті журналу індексуються у науково-метричній базі Google ScholarEBSCO та ULRICHSWEB Global Serials Directory.

Сторінка журналу http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/


І Регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ»

Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції


Конференція “Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування”