Колектив кафедри


 

Співак Сергій Михайлович

В. о. завідувача кафедри,

 доктор економічних наук, доцент,

гарант освітньої програми

    

У 2003 р. закінчив ТАНГ, факультет комп’ютерно-інформаційних технологій за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

З березня 2010 р. по лютий 2014 р. виконував обов’язки заступника декана факультету економіки і підприємницької діяльності.

З жовтня 2013 р. працює на посаді доцента кафедри фінансів, обліку і контролю.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Доктор економічних наук з 2021 року за спеціальністю 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Член Міжнародної громадської організації “Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА)”

Член редколегії електронного наукового фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (категорія «Б»).

Головний редактор наукового фахового журналу «Галицький економічний вісник» (категорія «Б»).

 

            

Наукові інтереси: моделювання та аналіз конкурентоспроможності підприємств; облік і оподаткування суб’єктів господарювання.

Основні публікації:

 1. Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok O. Risk identification, estimation and management as a tool to improve the competitiveness of the enterprise // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2. Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 513 p. p. 360-367.
 2. Соціально-економічні та інституційні засади і механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах адміністративно-територіальної реформи / Співак С.М. // Монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 404 с.
 3. Spivak S., Spivak I., Krepych S., Fedorov O. Approach to Estimate the Level of Influence of Motivation on the Effectiveness of Employees Depending on Their Needs // 3th International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019; Lviv; Ukraine; 2 July 2019 through 6 July 2019 – Proceedings −July 2019, Article number 88478905, Pages 46-49.
 4. Spivak, S., Spivak, I., Krepych, S., Faifura, V. Methods and tools of face recognition for the marketing decision making // IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings ‒ October 2019, Article number 85083674664, Pages 212-216.
 5. Spivak S., Spivak I., Krepych S. Estimating the Competitiveness Level of Enterprises Based on the Functional Effectiveness Model // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT); Deggendorf, Germany; 16-18 Sept. 2020 – Proceedings − September 2020, DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208969.

 6. Співак С.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств як основа фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади. Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 32 – С. 70-77.

Кіляр Олександра Романівна

Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

   

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» (за ОКР «спеціаліст»), у 2003 році закінчила Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (за ОКР «магістр»).

Кандидат економічних наук з 2008 року за спеціальністю 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і контролю присвоєно у 2014 році.

      

Науковий напрямок

Облік і звітність за міжнародними стандартами, фінансова та нефінасова звітність, облікова політика, оподаткування суб’єктів господарювання.

Білоус Ольга Степанівна

заслужений працівник освіти України,
кандидат економічних наук,
доцент

   

В 1970 році закінчила Київський університет народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». Більше 10 років займалася розробкою Автоматизованої системи управління підприємствами (АСУП) ВО «Ватра».

1980-1998 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Тернопільської академії народного господарства.

З 1986 р. – викладач, а згодом  доцент  кафедри «Економічного аналізу» ТАНГ.

В 1988 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за темою «Оперативний економічний аналіз в умовах АСУП.

З 1995 р. по 2009 р. – ректор ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».

З 2009 р. – професор кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім.І.Пулюя.

З 2014 р. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя.

Королюк Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

   

1996-2001 рр. – навчання в Тернопільській академії народного господарства, спеціальність «Облік і аудит».

2001-2002 рр. – аспірантура Тернопільської академії народного господарства,  спеціальність 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

2002-2004 рр. – аспірантура Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, спеціальність 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

2004-2005 рр. – старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту.

2005-2009 рр. – старший викладач кафедри економічної кібернетики.

2006-2009 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики.

2009-2014 рр. – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю.

2014-дотепер – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств», Національна академія статистики, обліку та аудиту.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики (курс бухгалтерського обліку).

2008 р. – отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences».

2010-2011 рр. – керівник наукової кафедральної теми ВК-28-09 «Дослідження методології й організації національної системи обліку, аналізу й аудиту в Україні».

2010-2012 рр. – керівник наукової кафедральної теми ВК-29-09 «Розробка системи новітніх технологій управління фінансами суб’єктів господарювання».

2015-2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи №ВК-49-15 «Концепція трансформації системи утворюючих факторів в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект».

2010-2014 рр. – член редакційної колегії наукового видання «Галицький економічний вісник», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Учасник тренінгового курсу «Academic Teaching Excellence» в рамках міжнародного проекту «Англійська мова для університетів» під егідою Британської Ради в Україні, 2016 р.

Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
4 7 749 Фінансовий облік І ПО-41, ПОс-41
2 3 4758 Документообіг в системі обліку ПО-21
3 6 798 Облік у зарубіжних країнах ПО-31, ПОc
4 8 1792 Фінансовий облік ІІ ПО-41, ПОс-41

Наукові інтереси: економічні ризики, облік в системі управління підприємством, облік власного капіталу, аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств.

Основні публікації:

 1. Королюк Т.М. Актуальні питання класифікації ризиків у обліковій системі підприємства: основні підходи та шляхи удосконалення / Т.В. Андросова, І.В. Алєксєєв, О.М. Брадул, О.О. Дутченко, Т.М. Королюк та ін. // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф. Ковальчука. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 516 с. С. 203-214.
 2. Королюк Т.М. Ретроспективний аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних науковців з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту / В.Ф. Яценко, Т.В. Шрам, Н.Я. Стефанович, Т.М. Чебан, Т.М. Королюк та ін. // Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання : Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. 212 с. С. 136-156.
 3. Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok Risk identification, estimation and management as a tool to improve the competitiveness of the enterprise // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2. Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 513 p. p. 360-367.
 4. Королюк Т. Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризику. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 287-293.
 5. Korolyuk T. Risk in the accounting system: factors, nature and criteria of recognition. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2 (15). С. 12-17.
 6. Королюк Т.М. Аналіз та систематизація наукових досліджень з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту. Бізнес Інформ. 2017. №2. С. 275-281.
 7. Королюк Т., Винник Т. Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками. Галицький економічний вісник. 2019. Том 57. № 2. С. 142–152.

Кундеус Олександр Михайлович

кандидат економічних наук, доцент

   

У 1988 р. закінчив обліково-економічний факультет ТФЕІ за спеціальністю “бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”.
З 1988 року по 2011 рік працює на посадах бухгалтера, ревізора, головного бухгалтера та фінансового директора ВАТ “Бережанський склозавод”.
Кандидат економічних наук з 2003 р. за спеціальністю “бухгалтерський облік,  аналіз та аудит”.
З 2000 року працює за сумісництвом на посадах викладача, старшого викладача кафедри обліку у промисловості ТАНГ.
З 2011 р.  по 2021 р. працює на посаді доцента кафедри обліку у виробничій сфері ТНЕУ.
З грудня 2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ.

         

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи

Наукові інтереси:  облік в системі управління підприємством.

Посібники:

 1. Зарудна Н. Я., Яковець Т. А., Кундеус О.М. Облік і оподаткування господарських процесів підприємства. Навчальний посібник. Тернопіль: КРОК, 2019. 296 с.
 2. Ляхович Г.І., Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства: Навчальний посібник рекомендований до видання Вченою радою ТНЕУ. Тернопіль: КРОК, 2017. 343 с.
 3. Зарудна Н.Я., Кундеус О.М., Яковець Т.А. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності: Навчальний посібник рекомендований до видання Науково-методичною радою ТНЕУ. Тернопіль: Крок, 2016. 284 с.

 

Фахові статті та монографії:

 1. Kundeus O., Zarudna N., Klym N. Requirements for organization of accounting on service enterprises in the condition of digital economy // Digital economy trends : global challenges, strategy and technologies : monograph / edited by Ghenadie Ciobanu. Galaţi : Editura Universitară “Danubius”, 2021.
 2. Кундеус О. М., Зарудна Н.Я. Обґрунтування необхідності автоматизації обліку підприємств сфери послуг // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського і управлінського обліку в умовах глобалізації : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. З.-М. В. Задорожного. Тернопіль : ВПЦ «Університетська думка» 2020. 295 с. С. 54-63.
 3. Кундеус О. М., Зарудна Н.Я. Банкрутство підприємства в юридичному та обліковому вимірі / Концептуальні основи розвитку системи бухгалтерського і управлінського обліку та звітності [колективна монографія] за наук. ред. д.е.н., проф. З.-М. В. Задорожного. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 288 с. С. 144-152.
 4. Кундеус О. М., Вакун О.В., Зарудна Н.Я. Проблемні аспекти обліку орендних операцій за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності // Галицький економічний вісник. Т. : ТНТУ, 2019. Том 60. № 5. С. 102–111.
 5. Кундеус О. М., Вакун О.В., Зарудна Н.Я. Проблемні аспекти обліку орендних операцій за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності // Галицький економічний вісник. ТНТУ, 2019. Том 60. № 5. 181 с. С. 159-168.
 6. Кундеус О. М., Зарудна Н.Я. Порядок ведення обліку у підприємствах, що визнані банкрутом // Причорноморські економічні студії. Випуск 33 (Частина 2). 2018.
 7. Реструктуризація і реорганізація підприємства: правове забезпечення та відображення у системі обліку // Сталий розвиток економіки. 2017. №2 (35). С. 122-133.

Марущак Леся Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

   

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і оперативний контролінгу виробничих запасів в нафтопереробних комплексах».

З 2008 році працювала асистентом кафедри промислового маркетингу. З 2009 року – старшим викладачем кафедри фінансів, обліку і контролю. З 2011 року – доцент кафедри.

   

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 3 4556 Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством ПК-21, ПМ-21, БМ-21, БР-21, ПП-21, ПФ-21, ПМc, БРc
3 5 4928 Бухгалтерський та податковий консалтинг ПО-31, ПОc
4 7 785 Управлінський облік ПО-41, ПОс-41
2 3 5044 Economic analysis ІБМ-22, ІБМ-23
2 4 4981 Accounting ІБМ-22, ІБМ-23

Науковий напрямок досліджень: бухгалтерський облік, управлінський облік, податковий консалтинг.

Основні публікації:

 1. Liakhovych G., Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O. and Shpylyk S. (2019). The organizational-economic aspects of land relations provision by administrative-territorial reform in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 479-492. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.37
 2. Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O. (2020). The world practice of governments support the small business: lessons for Ukraine. Cogito, Multidisciplinary Research Journal, Vol. XII, no. 1/March, P. 110-131.
 3. Dluhopolskyi, O., Farion-Melnyk, A., Farion, M., Ronska, O. and Marushchak (2020). Accountants certification as long way from bookkeepers to certified accountants: experience for Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no 33, pp. 93-106. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206559
 4. Павликівська О.І. Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їх впливу на ефективність їх функціонування / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – № 27-1. – С. 163-166.
 5. Марущак Л. Ідентифікація відходів у бухгалтерському обліку / Л. Марущак, О. Білоус // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 144–152.
 6. Павликівська О. І. Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / Ольга Іванівна Павликівська, Леся Іванівна Марущак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 179–186.

Ратинський Вадим Віталійович

кандидат економічних наук, доцент

   

В 2007 році присвоєно кваліфікацію спеціаліста з маркетингу за спеціальністю «Маркетинг» (диплом з відзнакою Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя).

2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

З 2010-2018 працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

2018 рік – захищено кандидатську дисертацію (Тематика роботи маркетинговий інструментарій у сфері ресурсозбереженя) та отримано звання PhD in Economics

З 2019 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ імені Івана Пулюя.

  

Курс

Семестр ID Назва дисципліни

Групи

3

5, 6

776

Бухгалтерський облік (загальна теорія) ПО-31, ПОc

4

7

4798

Аудит ПО-41, ПОс-41

Синькевич Надія Іванівна

 кандидат економічних наук, доцент

   

У 1982 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Планування промисловості». У 1996 році захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата економічних наук за темою «Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничого комплексу Західного регіону».

Працювала на керівних фінансових посадах в Тернопільській обласній державній адміністрації.

Брала участь в проектах Міжнародної фінансової корпорації, Консорціуму з міжнародної менеджмент освіти.

Викладала фінансові дисципліни на кафедрі менеджменту у виробничій сфері, кафедрі економічної кібернетики.

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 4 4646 Економічний аналіз ПК-21, БА-21, ПМ-21, БМ-21, ПП-21, ПФ-21, ПО-21, БАc, ПМc
4 7 1279 Фінансовий аналіз ПО-41, ПОс-41

 

Хомин Петро Якимович

доктор економічних наук, професор

   

Напрям наукових досліджень – Проблематика теорії бухгалтерського обліку.

Опублікував більше 350 науково-методичних праць, серед них такі основні публікації:

 1. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку і звітності. Монографія / Хомин П.Я. ‒ Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 299 с.
 2. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії. Монографія / Хомин П.Я. ‒ Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 474 с.
 3. Хомин П.Я. Функції бухгалтерського обліку чи суб’єктивні візії? / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2017.  № 12. С. 13-19
 4. Хомин П.Я. Fata morgana: проблема точності облікової інформації / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2018. № 5. С. 2-12
 5. Хомин П.Я. Гризайль – Ignis Sanat облікової теорії / Петро Хомин // Галицький економічний вісник. ‒ ТНТУ, 2018. — Том 54. — № 1. — С. 88–97
 6. Хомин П.Я. Апорії обліково-економічних категорій / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2018.  № 7-8. С. 48-59
 7. Хомин П.Я. Vice versa облікової теорії / Петро Хомин // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 148–157.
 8. Хомин П.Я. SOFISTICS ”GLOBALISM” IN ACCOUNTING THEORY / Петро Хомин // Ж-л Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 2020. №1. С. 72-78.

 


Сумісники:

Краузе Ольга Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент

   

Закінчила Тернопільську академію народного господарства (1997 р., нині Західноукраїнський національний університет) за спеціальністю «Економіст-правознавець», 2000-2003 рр. аспірант Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Соціально-економічна природа й динаміка безробіття в трансформаційній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – у науково-дослідному фінансовому інституті при міністерстві фінансів України (м. Київ)

У лютому 2009 р. присвоєно вчене звання доцента.

Керівник науково-дослідної роботи на тему «Формування комплексу маркетингових технологій підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах цифрової економіки» (2022-2023 рр.). Номер державної реєстрації: 0122U200518

 

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 3 6173 Діджиталізація обліку, аналізу та контролю в цифровій економіці ПО-21, ПОс-21
ПОз-21
5 10 6225 Соціальна відповідальність ПОм-51
ПОмз-51

Напрям наукових досліджень – Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах цифрової економіки

.

 

Митник Уляна Миколаївна

кандидат юридичних наук, старший викладач

   

У 2016 році закінчила Київський університет права Національної академії наук Украни за спеціальність “Право” (диплом магістра з відзнакою).

У 2015 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю “Менеджмент організацій та адміністрування” (диплом магістра з відзнакою).

З 2017 – 2021 навчалася в аспірантурі Київського університету права Національної академії наук Украни за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу» (спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) в Інституті держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (м. Київ).

З 2016 року – провідний юрисконсульт Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

З 2017 року – заступник голови тендерного комітету Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

З вересня 2022 року – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

   

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 4 6184 Право ПО-21, ПОз-21

Наукові інтереси: цивільне, господарське, податкове право у діяльності суб’єктів господарювання; адміністративне право; земельне право; трудове право; публічні закупівлі; кримінальне право; кримінологія.

Основні публікації:

 1. Перелигіна Р.В., Митник У.М. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі. Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 181-186.
 2. Митник У. М.  Детермінація домашнього насильства. Держава і право: збірник наукових праць. 2018. Вип. 82. С. 223-234.
 3. Митник У. М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Право і суспільство. № 1. 2019. С. 139-143.
 4. Митник У. М. Кримінально-правова протидія домашньому насильству в окремих країнах Європейського Союзу. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2019. Т. 3. С. 83-87.
 5. Мытник У. Пути совершенствования криминологического противодействия домашнему насилию в Украине. Legea și viața. August. 2019. С.67-70.
 6. Митник У. М. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі. Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. Київ: Талком, 2019. 804 с. (С. 297-310).
 7. Митник У. М. Домашнє насильство: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та проф. А. Шміта. Київ: Талком, 2020. 312 с. (С. 110-129).
 8. Митник У. М. Кримінологічний механізм протидії домашньому насильству в Україні та Європейському Союзі. Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. Київ: Талком, 2020. 662 с. (С. 375-389).
 9. Мытник У.Н. Уголовно-правовое противодействие домашнему насилию в Австрии, Хорватии, Италии и пути его совершенствования в Украине. Colloquium-journal. № 35 (87). 2020. С. 29-33.
 10. Митник У.М. Гендерна безпека: кримінологічне та кримінально-правове дослідження. Електронне суспільство, електронне право, кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери. Монографія. За заг. ред. П. Д. Біленчука. Київ: УкрДГРІ, 2020. 388 с. (С. 201-209).
 11. Митник У.М. Кримінально-правова протидія домашньому насильству в Австрії, Німеччині й Італії та шляхи її удосконалення в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. №2. С. 285-289.
 12. Митник У.М. Щодо проблеми домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі. Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання): збірник тез Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти (м. Львів, 23 листопада 2018 року). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 286-288.
 13. Митник У.М. Окремі питання кримінально-правового захисту від домашнього насильства в Україні та країнах Європейського Союзу. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 407-409.
 14. Митник У.М., Перелигіна Р.В. Окремі питання удосконалення кримінологічної протидії домашньому насильству в Україні. Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С.132-135.
 15. Митник У. М. Окремі питання кримінологічної характеристики особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 8 листопада 2019 року). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 109-110.
 16. Митник У.М. Проблема кримінально-правової протидії домашньому насильству в окремих країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми кримінального права: тези доповідей X Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 22 листопада 2019 року).Київ: Національна академія внутрішніх справ. 2019. С. 267-269.
 17. Митник У. М. До питання домашнього насильства в окремих країнах Європейського Союзу. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 5 грудня 2019 року). Рівне. 2019. С. 114-117.
 18. Митник У. М., Перелигіна Р. В. Удосконалення кримінально-правової протидії домашньому насильству в Україні з урахуванням досвіду кримінально-правової протидії домашньому насильству в окремих країнах Європейського Союзу. Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 червня 2020 року). Київ. 2020. С. 102-105.
 19. Митник У.М. Практика протидії домашньому насильству в окремих країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики: матеріали круглого столу (м. Київ, 1 жовтня 2020 року). Київ. 2020. С. 7-10.
 20. Митник У.М., Перелигіна Р.В. Психологічні особливості особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали VIІI Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 26 листопада 2020 року). Київ: Національна академія внутрішніх справ. 2020. С. 224-226.
 21. Митник У. М. Окремі питання кримінально-правової протидії домашньому насильству в Австрії та Італії та шляхи її удосконалення в Україні. Актуальні питання реформування правової системи:матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 04-06 червня 2021 р.). Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки. 2021. С. 117-120.
 22. Митник У. М. Деякі питання компаративістського аналізу кримінально-правової протидії домашньому насильству в Україні та окремих країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 20 листопада 2020 року). 2020. С. 247-250