Колектив кафедри


 

Співак Сергій Михайлович

В. о. завідувача кафедри,

 доктор економічних наук, доцент,

гарант освітньої програми

    

У 2003 р. закінчив ТАНГ, факультет комп’ютерно-інформаційних технологій за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

З березня 2010 р. по лютий 2014 р. виконував обов’язки заступника декана факультету економіки і підприємницької діяльності.

З жовтня 2013 р. працює на посаді доцента кафедри фінансів, обліку і контролю.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Доктор економічних наук з 2021 року за спеціальністю 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

        

Наукові інтереси: моделювання та аналіз конкурентоспроможності підприємств; облік і оподаткування суб’єктів господарювання.

Основні публікації:

 1. Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok O. Risk identification, estimation and management as a tool to improve the competitiveness of the enterprise // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2. Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 513 p. p. 360-367.
 2. Соціально-економічні та інституційні засади і механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах адміністративно-територіальної реформи / Співак С.М. // Монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 404 с.
 3. Spivak S., Spivak I., Krepych S., Fedorov O. Approach to Estimate the Level of Influence of Motivation on the Effectiveness of Employees Depending on Their Needs // 3th International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019; Lviv; Ukraine; 2 July 2019 through 6 July 2019 – Proceedings −July 2019, Article number 88478905, Pages 46-49.
 4. Spivak, S., Spivak, I., Krepych, S., Faifura, V. Methods and tools of face recognition for the marketing decision making // IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings ‒ October 2019, Article number 85083674664, Pages 212-216.
 5. Spivak S., Spivak I., Krepych S. Estimating the Competitiveness Level of Enterprises Based on the Functional Effectiveness Model // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT); Deggendorf, Germany; 16-18 Sept. 2020 – Proceedings − September 2020, DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208969.

 6. Співак С.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств як основа фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади. Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 32 – С. 70-77.

Кіляр Олександра Романівна

Заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

   

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» (за ОКР «спеціаліст»), у 2003 році закінчила Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (за ОКР «магістр»).

Кандидат економічних наук з 2008 року за спеціальністю 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і контролю присвоєно у 2014 році.

      

Науковий напрямок

Облік і звітність за міжнародними стандартами, фінансова та нефінасова звітність, облікова політика, оподаткування суб’єктів господарювання.

Білоус Ольга Степанівна

заслужений працівник освіти України,
кандидат економічних наук,
доцент

   

В 1970 році закінчила Київський університет народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». Більше 10 років займалася розробкою Автоматизованої системи управління підприємствами (АСУП) ВО «Ватра».

1980-1998 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Тернопільської академії народного господарства.

З 1986 р. – викладач, а згодом  доцент  кафедри «Економічного аналізу» ТАНГ.

В 1988 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за темою «Оперативний економічний аналіз в умовах АСУП.

З 1995 р. по 2009 р. – ректор ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».

З 2009 р. – професор кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім.І.Пулюя.

З 2014 р. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя.

Королюк Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

   

1996-2001 рр. – навчання в Тернопільській академії народного господарства, спеціальність «Облік і аудит».

2001-2002 рр. – аспірантура Тернопільської академії народного господарства,  спеціальність 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

2002-2004 рр. – аспірантура Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, спеціальність 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

2004-2005 рр. – старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту.

2005-2009 рр. – старший викладач кафедри економічної кібернетики.

2006-2009 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики.

2009-2014 рр. – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю.

2014-дотепер – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств», Національна академія статистики, обліку та аудиту.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики (курс бухгалтерського обліку).

2008 р. – отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences».

2010-2011 рр. – керівник наукової кафедральної теми ВК-28-09 «Дослідження методології й організації національної системи обліку, аналізу й аудиту в Україні».

2010-2012 рр. – керівник наукової кафедральної теми ВК-29-09 «Розробка системи новітніх технологій управління фінансами суб’єктів господарювання».

2015-2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи №ВК-49-15 «Концепція трансформації системи утворюючих факторів в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект».

2010-2014 рр. – член редакційної колегії наукового видання «Галицький економічний вісник», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Учасник тренінгового курсу «Academic Teaching Excellence» в рамках міжнародного проекту «Англійська мова для університетів» під егідою Британської Ради в Україні, 2016 р.

Член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
4 7 749 Фінансовий облік І ПО-41, ПОс-41
2 3 4758 Документообіг в системі обліку ПО-21
3 6 798 Облік у зарубіжних країнах ПО-31, ПОc
4 8 1792 Фінансовий облік ІІ ПО-41, ПОс-41

Наукові інтереси: економічні ризики, облік в системі управління підприємством, облік власного капіталу, аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств.

Основні публікації:

 1. Королюк Т.М. Актуальні питання класифікації ризиків у обліковій системі підприємства: основні підходи та шляхи удосконалення / Т.В. Андросова, І.В. Алєксєєв, О.М. Брадул, О.О. Дутченко, Т.М. Королюк та ін. // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф. Ковальчука. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 516 с. С. 203-214.
 2. Королюк Т.М. Ретроспективний аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних науковців з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту / В.Ф. Яценко, Т.В. Шрам, Н.Я. Стефанович, Т.М. Чебан, Т.М. Королюк та ін. // Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання : Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В. С., 2017. 212 с. С. 136-156.
 3. Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok Risk identification, estimation and management as a tool to improve the competitiveness of the enterprise // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2. Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 513 p. p. 360-367.
 4. Королюк Т. Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризику. Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 287-293.
 5. Korolyuk T. Risk in the accounting system: factors, nature and criteria of recognition. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2 (15). С. 12-17.
 6. Королюк Т.М. Аналіз та систематизація наукових досліджень з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту. Бізнес Інформ. 2017. №2. С. 275-281.
 7. Королюк Т., Винник Т. Наукові погляди щодо ролі бухгалтерського обліку в управлінні ризиками. Галицький економічний вісник. 2019. Том 57. № 2. С. 142–152.

Марущак Леся Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

   

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і оперативний контролінгу виробничих запасів в нафтопереробних комплексах».

З 2008 році працювала асистентом кафедри промислового маркетингу. З 2009 року – старшим викладачем кафедри фінансів, обліку і контролю. З 2011 року – доцент кафедри.

   

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 3 4556 Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством ПК-21, ПМ-21, БМ-21, БР-21, ПП-21, ПФ-21, ПМc, БРc
3 5 4928 Бухгалтерський та податковий консалтинг ПО-31, ПОc
4 7 785 Управлінський облік ПО-41, ПОс-41
2 3 5044 Economic analysis ІБМ-22, ІБМ-23
2 4 4981 Accounting ІБМ-22, ІБМ-23

Науковий напрямок досліджень: бухгалтерський облік, управлінський облік, податковий консалтинг.

Основні публікації:

 1. Liakhovych G., Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O. and Shpylyk S. (2019). The organizational-economic aspects of land relations provision by administrative-territorial reform in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 479-492. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.37
 2. Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O. (2020). The world practice of governments support the small business: lessons for Ukraine. Cogito, Multidisciplinary Research Journal, Vol. XII, no. 1/March, P. 110-131.
 3. Dluhopolskyi, O., Farion-Melnyk, A., Farion, M., Ronska, O. and Marushchak (2020). Accountants certification as long way from bookkeepers to certified accountants: experience for Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no 33, pp. 93-106. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206559
 4. Павликівська О.І. Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їх впливу на ефективність їх функціонування / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2018. – № 27-1. – С. 163-166.
 5. Марущак Л. Ідентифікація відходів у бухгалтерському обліку / Л. Марущак, О. Білоус // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 59. — № 4. — С. 144–152.
 6. Павликівська О. І. Удосконалення механізму стягнення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / Ольга Іванівна Павликівська, Леся Іванівна Марущак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 179–186.

Павликівська Ольга Іванівна

доктор економічних наук, професор

   

У 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента.

В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
3 5, 6 776 Бухгалтерський облік (загальна теорія) ПО-31, ПОc
4 7 4798 Аудит ПО-41, ПОс-41
5 9 777 Організація обліку ПОм

Науковий напрямок

Організація та методика обліку в умовах соціально-орієнтованої економіки/

Діджиталізація обліку.

Ратинський Вадим Віталійович

кандидат економічних наук, доцент

   

В 2007 році присвоєно кваліфікацію спеціаліста з маркетингу за спеціальністю «Маркетинг» (диплом з відзнакою Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя).

2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

З 2010-2018 працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

2018 рік – захищено кандидатську дисертацію (Тематика роботи маркетинговий інструментарій у сфері ресурсозбереженя) та отримано звання PhD in Economics

З 2019 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ імені Івана Пулюя.

  

Курс

Семестр ID Назва дисципліни

Групи

3

5, 6

776

Бухгалтерський облік (загальна теорія) ПО-31, ПОc

4

7

4798

Аудит ПО-41, ПОс-41

Синькевич Надія Іванівна

 кандидат економічних наук, доцент

   

У 1982 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Планування промисловості». У 1996 році захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата економічних наук за темою «Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничого комплексу Західного регіону».

Працювала на керівних фінансових посадах в Тернопільській обласній державній адміністрації.

Брала участь в проектах Міжнародної фінансової корпорації, Консорціуму з міжнародної менеджмент освіти.

Викладала фінансові дисципліни на кафедрі менеджменту у виробничій сфері, кафедрі економічної кібернетики.

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
2 4 4646 Економічний аналіз ПК-21, БА-21, ПМ-21, БМ-21, ПП-21, ПФ-21, ПО-21, БАc, ПМc
4 7 1279 Фінансовий аналіз ПО-41, ПОс-41

 

Хомин Петро Якимович

доктор економічних наук, професор

   

Напрям наукових досліджень – Проблематика теорії бухгалтерського обліку.

Опублікував більше 350 науково-методичних праць, серед них такі основні публікації:

 1. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку і звітності. Монографія / Хомин П.Я. ‒ Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 299 с.
 2. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії. Монографія / Хомин П.Я. ‒ Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 474 с.
 3. Хомин П.Я. Функції бухгалтерського обліку чи суб’єктивні візії? / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2017.  № 12. С. 13-19
 4. Хомин П.Я. Fata morgana: проблема точності облікової інформації / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2018. № 5. С. 2-12
 5. Хомин П.Я. Гризайль – Ignis Sanat облікової теорії / Петро Хомин // Галицький економічний вісник. ‒ ТНТУ, 2018. — Том 54. — № 1. — С. 88–97
 6. Хомин П.Я. Апорії обліково-економічних категорій / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит, 2018.  № 7-8. С. 48-59
 7. Хомин П.Я. Vice versa облікової теорії / Петро Хомин // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 148–157.
 8. Хомин П.Я. SOFISTICS ”GLOBALISM” IN ACCOUNTING THEORY / Петро Хомин // Ж-л Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 2020. №1. С. 72-78.